Verplichtingen na de aankoop

 

Sociale koopwoningen

U of één van uw wettelijke erfgenamen bent na de aankoop verplicht uw woning 20 jaar te bewonen. U of één van uw wettelijke erfgenamen moet er in die periode zelf en als volle eigenaar wonen. De termijn van 20 jaar loopt vanaf het ogenblik waarop u uw aankoopakte heeft ondertekend.

U bent verplicht om de sociale huisvestingsmaatschappij die u de woning verkocht, onmiddellijk te verwittigen als u uw woning bijvoorbeeld wilt verkopen, verhuren, in vruchtgebruik geven of niet meer zelf wilt bewonen.

Leeft u deze verplichtingen niet na, dan kan de sociale huisvestingsmaatschappij de koopwoning opnieuw
kopen (wederinkoop) of een schadevergoeding eisen.

De woning wederinkopen

Een sociale huisvestingsmaatschappij kan de woning wederinkopen. De sociale huisvestingsmaatschappij koopt in dat geval uw woning terug. De sociale huisvestingsmaatschappij betaalt u dan de som van:

  • de oorspronkelijke verkoopprijs: de prijs die u betaalde toen u de woning kocht
  • de gemaakte kosten van de koop, zoals de aktekosten, btw ...
  • de kosten van verbeterings- en herstellingswerken, op voorwaarde dat die volgens de wettelijke regels uitgevoerd zijn

De oorspronkelijke verkoopprijs en de gemaakte kosten van de koop worden geïndexeerd,  de kosten van verbeterings- en herstellingswerkzaamheden niet. De wederinkoop van de woning gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken die op de woning rusten.

Een schadevergoeding eisen

De sociale huisvestingsmaatschappij kan een schadevergoeding eisen, als ze de woning niet wilt terugkopen. De huisvestingsmaatschappij kan de vergoeding aan u of aan één van uw wettelijke erfgenamen vragen.

Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. Dit bedrag wordt elk jaar met één twintigste van het oorspronkelijk bedrag verminderd (afgeschreven).

Sociale en middelgrote bouwgronden

U bent als koper van een sociale of middelgrote bouwgrond verplicht tijdig een woning te bouwen (bouwverplichting) volgens de correcte normen (bouwvolumenormen) en de woning te bewonen (bewoningsplicht).

Bouwverplichting

U moet een woning op de bouwgrond bouwen. De woning moet op vier jaar tijd winddicht Een woning is winddicht wanneer de ruwbouw en dakwerken zijn afgewerkt en het buitenschrijnwerk (ramen en deuren) is geplaatst. zijn. De termijn van vier jaar loopt vanaf de datum waarop u uw aankoopakte ondertekend heeft.

 

Is er binnen die vier jaar geen enkele bouwactiviteit gestart, dan wordt de verkoop ontbonden.


Zijn er binnen die vier jaar al werken gebeurd, maar is de woning nog niet winddicht? Dan betaalt u de schadevergoeding aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

U betaalt schadevergoeding vanaf het vijfde jaar nadat u uw aankoopakte ondertekend heeft. Het bedrag van de schadevergoeding staat in de verkoopakte. U betaalt elk jaar zolang de woning niet winddicht is.

Naleven bouwvolumenormen

U moet de woning bouwen volgens de correcte bouwvolumes.

Het volume wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning. Het volume boven het maaiveld Het maaiveld is een aanduiding voor de hoogte van het grondoppervlak van een bouwterrein. De aanduiding wordt in de bouwwereld gebruikt als referentiepunt voor het aanduiden van de hoogte van bijvoorbeeld vloeren in gebouwen. wordt voor 100% meegerekend. Het volume onder het maaiveld wordt voor 50% meegerekend.

Wat is het maximale volume van de woning? Voor een sociale bouwgrond is dit maximaal 550 m³, voor een middelgrote bouwgrond 650 m³. Deze volumenorm wordt verhoogd met 25 m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste.

U bezorgt de sociale huisvestingsmaatschappij een kopie van de stedenbouwkundige vergunning en van het bijbehorende dossier. U bezorgt dit binnen de twee maanden nadat de stedenbouwkundige vergunning goedgekeurd werd. Deze documenten moeten tonen dat de volumenormen nageleefd werden.

Bewoningsplicht

U of één van uw wettelijke erfgenamen moet zelf tien jaar in de woning wonen. U mag de bouwgrond en de woning tijdens die periode niet vervreemden (verkopen, schenken, ...) of er een zakelijk recht (vruchtgebruik, opstalrecht, ...) op afstaan.

U betaalt de sociale huisvestingsmaatschappij een schadevergoeding, als u deze verplichtingen niet naleeft.

Het bedrag van deze schadevergoeding staat in de verkoopakte. Dit bedrag wordt elk jaar met één tiende van het oorspronkelijk bedrag verminderd (afgeschreven).

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.