Dossiersamenstelling

 

Het uitvoeringsdossier van wegen-, riolerings- en/of omgevingswerken of aanpassingswerken aan de woonomgeving bestaat uit:

 • Het bestek dat bestaat uit:
 • Een administratief en technisch gedeelte, gebaseerd op het standaardbestek 250 voor de wegenbouw en het modelbestek van de VMSW (doc - 171 kB);
 • Een omstandige opmetingsstaat van de werken, gebaseerd op de catalogus van genormaliseerde posten van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw, het technisch verslag en de conformverklaring ervan;
 • Een offerteformulier (doc - 40 kB) en de samenvattende opmetingsstaat volgens het model van de VMSW;
 • Een algemene plantenlijst met vermelding van de besteksvereisten;
 • Een lijst van de uit te voeren (labo)proeven.
 • Gedetailleerde raming;
 • Het advies van de veiligheidscoördinator over het voorontwerp, met vermelding van de wijze waarop hieraan gevolg gegeven werd;
 • Het veiligheids- en gezondheidsplan en in voorkomend geval de documenten vereist volgens artikel 30 van het KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen;
 • Het milieuhygiënisch onderzoek en de bijhorende conformverklaring. Indien een milieuhygiënisch onderzoek niet is vereist (grondverzet < 250 m³) dient een verklaring op eer van de ontwerper toegevoegd;
 • De plannen, bestaande uit:
 • Een algemeen liggingsplan op schaal 1/5.000 of 1/10.000 dat het project situeert ten opzichte van gekende referentiepunten;
 • Een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de bestaande toestand en van de uitzetgegevens van de wegassen ten opzichte van vaste referentiepunten en peilen;
 • In voorkomend geval een grondplan op schaal 1/500 met de aanduiding van de zones met verschillende subsidiepercentages;
 • Een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken;
 • Een grondplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 met aanduiding van de ligging van de bestaande nutsleidingen en de ligging zone(s) toekomstige nutsleidingen;
 • De lengteprofielen op schaal 1/100 en 1/1000 of 1/50 en 1/500 en de dwarsprofielen op schaal 1/100;
 • Een rooilijnplan;
 • De detailtekeningen en de typedwarsprofielen op een aangepaste schaal;
 • In voorkomend geval maakt de ontwerper wapeningsplannen op in het kader van stabiliteitsberekeningen die een onderdeel vormen van het ontwerp;
 • Een beplantingsplan op schaal 1/500, 1/250 of 1/100 van de uit te voeren werken;
 • De berekening, als rechtvaardiging van de voor de kunstwerken en leidingen aangenomen schikkingen en bewapening (doorsnede van rioleringen, gewapend beton ...);
 • Een opsomming van alle voor de uitvoering van de werken vereiste toelatingen en vergunningen;
 • Een plan met aanduiding van de gronden waarin en waarop infrastructuurwerken worden uitgevoerd en met de vermelding van de oppervlaktes van:
  • Deze die al behoren tot het openbaar domein van de gemeente;
  • Deze die binnen een termijn van 1 jaar na de voorlopige oplevering van de werken dienen te worden opgenomen in het openbaar domein van de gemeente;
  • In voorkomend geval, deze die eigendom zijn en blijven van de initiatiefnemer.
 • In het geval dat de VMSW opdrachtgever is, voegt u de planhoofding toe. Gebruik hiervoor het model (xlsx - 45 kB).
PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.