Standaardgunningsprocedures

 

U kunt altijd kiezen voor een aanbesteding of offerteaanvraag, ongeacht het voorwerp en het geraamde bedrag van de opdracht. Daarnaast kiest u voor een open of een beperkte procedure.

Er zijn dus vier mogelijkheden:

  • een open aanbesteding
  • een beperkte aanbesteding
  • een open offerteaanvraag
  • een beperkte offerteaanvraag

Kiezen tussen aanbesteding of offerteaanvraag

Deze keuze hangt af van:

  • de aard van het project waarvoor u de opdracht uitschrijft; 
  • de criteria op basis waarvan u de opdracht wilt gunnen.

Bij een aanbesteding is het enige gunningscriterium de prijs: u gunt de opdracht aan de laagste regelmatige bieder. Als u een opdracht tot in het kleinste detail kunt uitwerken, kiest u best voor een aanbesteding.

Bij een offerteaanvraag gunt u de opdracht aan de economisch voordeligste offerte. Verschillende gunningscriteria bepalen welke offerte de economisch voordeligste is – dit zijn bijvoorbeeld uitvoeringstermijn, kwaliteit van de materialen, prijs, enzovoort. De gunningscriteria moet u opnemen in het bestek (zie artikel 25 van de wet overheidsopdrachten van 15 juni 2006). U kiest dus best voor een offerteaanvraag als u technische of kwalitatieve inbreng verwacht van de inschrijvers.

Kiezen voor een open of beperkte procedure

U kunt vrij kiezen of u de opdracht plaatst volgens een open of een beperkte procedure.

Open procedure

De open procedure verloopt in één fase: de opdracht wordt bekendgemaakt en de offertes worden ingediend tegen de zitting voor de opening van de offertes.

Het voordeel van de open procedure is de tijdswinst: de offertes worden maar in één stap beoordeeld.

Beperkte procedure

De beperkte procedure is een tweestapsprocedure.

Fase 1:

  • Bekendmaking van de opdracht is enkel een oproep om kandidaatstellingen in te dienen tegen een bepaalde datum.
  • Selectiefase: U gaat na of de kandidaten over de nodige betrouwbaarheid en geschiktheid beschikken.

Fase 2:

  • Alleen de geselecteerde kandidaten ontvangen een uitnodiging om een offerte in te dienen.
  • Opgelet: Het minimum aantal geselecteerden mag niet kleiner zijn dan vijf en moet in elk geval voldoende zijn om de concurrentie te kunnen laten spelen (zie artikel 58, § 3 van het KB plaatsing van 15 juli 2011).

Verwacht u veel offertes? Dan kiest u beter een beperkte procedure. U beoordeelt dan eerst de kandidaatstellingen, waardoor u het aantal inschrijvers (en dus de te onderzoeken offertes) beperkt.

PageIcon

Heeft u nog vragen?

Contacteer ons. Wij helpen u graag verder.